Aurora World Ballerina Mia Doll Plush
Size: 14.5 inchesStyle: MiaChange
Price:$12.47+ Free shipping with Amazon Prime